Japanese history: Life as a rounin

(Please scroll down for an English translation)

In Japan heb je twee soorten van ‘rounin’. Van oorsprong waren dit samurais. Samurais waren van destijds in dienst bij de keizer of de nobelen. Bijvoorbeeld landheren als de daimyou’s en natuurlijk het shougunate.
In ruil voor zijn dienst, kreeg de samurai een loon in natura. In die tijd was geld nog niet gebruikelijk dus het voornaamste betaalmiddel was rijst. Hiermee werd ook de belasting betaald. In tijden van schaarste leverde dit nogal eens een probleem op. Niet alleen de samurai was afhankelijk van hoeveel rijst hij kreeg, ook zijn hele familie die vaak volledig afhankelijk van hem was, was er bij gebaat dat zij zoveel mogelijk rijst kregen.

In de jaren 1850-1860 zetten veel samurai zich af tegen het bewind van de shougun en daarmee werden zij een outcast. Ze waren niet meer in dienst bij hun landheer of nobele en kregen dan ook geen salaris. Vaak was dit een enorme strop voor hun familie aangezien die afhankelijk waren in hun levensvoorziening van wat de samurai hen gaf. Samurais die niet meer werkten, werden rounin genoemd. Letterlijk betekent deze term ‘golf-man’. Daarmee werd aangegeven dat deze samurai geen baas had en daardoor (figuurlijk gezien) een verstekeling was.
In eerste instantie was het gezien als grote schande om niet in vaste dienst te zijn als samurai en werden deze ‘zwervers’ aangemoedigd om seppuku (zelfmoord) te plegen. Echter in de periode 1850-1860 was er een opstand tegen het huidige bewind. Veel samurais hadden er genoeg van hoe het tot dan toe aan toe ging. De macht van de keizer werd alsmaar minder totdat het keizerrijk alleen nog een ceremoniële functie had. De shougunate had inmiddels alle macht in handen, samen met de raad van de ouderen. Zij hadden toegestaan dat buitenlanders toegang kregen tot Japan. Niet iedereen was daar al te blij mee. De buitenlanders verkochten ondermeer wapens aan iedereen die ‘koku’ (gouden muntstukken) had. Voor Samurai viel er geen eer te behalen in iemand gewoonweg van een afstand neerknallen. Dat kon vrijwel iedereen wel. Heel anders dan de jaren van training in het zwaardvechten wat zij hadden moeten doen om te zijn waar ze nu waren.

Deze ontevredenheid die bij samurai heerste, leidde tot een opstand, genaamd ‘sounno joui’ Dit betekent lang leve de keizer en alle buitenlanders er uit.
Een aantal kopstukken binnen de sounno joui beweging beraamden aanslagen om belangrijke figuren uit te schakelijk en uiteindelijk de keizer weer aan de macht te brengen en zodoende de buitenlanders eruit te gooien. De shougun, de feitelijke machthebber in die tijd, was slechts een jongen van 16 jaar oud en daardoor maar ten dele in staat zelf beslissingen te nemen. Hij liet zich erg beïnvloeden door zijn adviseurs, die daar maar al te gretig gebruik van maakten.

Het begin van het Meiji tijdperk
Uiteindelijk lukte het de rebellen onder leiding van Satsuma, om diverse belangrijke mensen die onder het shougunate vielen uit te schakelen en er sneuvelden ook menig westerling. Dit leidde ertoe dat de westerlingen om een vergoeding vroegen voor de dood van elk westers persoon. Het shougunate was niet van plan te betalen en probeerde steeds weer om uitstel om uiteindelijk de westerlingen af te wimpelen. Dit had een averechts effect en uiteindelijk werd de hoofdstad van Satsuma (Kagoshima genaamd) met de grond gelijk gemaakt als straf voor het uitblijven van de betalingen. De bombardementen zorgden ervoor dat het shougunate uiteindelijk toch over de brug kwam, maar inmiddels was het shougunate zo verwakt, dat deze met gemak afgezet kon worden, wat het begin was van het Meiji tijdperk.

Hedendaagse rounins
Tegenwoordig wordt de term rounin nog steeds gebruikt, maar dit keer gaat het niet om strijdlustige mannen met zwaarden. Het kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn de hun nyu gakku shiken (entree examen voor de universiteit) niet hebben gehaald en liever niet kiezen voor een school met een lager aanzien. In Japan is het namelijk zo dat jongeren (bij vrijwel elke goede school van kleuterschool tot aan de universiteit) om binnen te komen, een entree examen moeten doen. Voor goede scholen, zoals Tokyo university, zijn deze examens dermate zwaar dat de veel het niet in één keer halen. Dan is de enige optie een minder goede school uit te kiezen. Of een jaar te ‘zwerven’ als rounin.
Ook mensen die even tijdelijk werkloos zijn, worden rounin genoemd.

Samurai coat of armour

Samurai coat of armour

Samurai coat of armour

Samurai coat of armour

Samurai coat of armour

Samurai coat of armour

English:

In Japan there are two kinds of ‘rounin’. Originally these were samurais. Samurais were in those days employed by the emperor or the nobility. For instance war lords such as daimyou’s and ofcourse the shougunate.
In return for his loyal service, the samurai would get paid in kind. In those days money was quite uncommon in Japan so usually a barter system was used. The main mode of payment was by rice. In times of scarcety due to a bad harvest or bad weather, this created problems and many people lived in poverty.
Not only the samurai was dependent on how much rice he received, often times his whole family was competely dependent on him too.

In the year 1850-1860 many samurai rebelled against the shougunates reign and became an outcast. They were then no longer employed by their war lord or the nobility and therefore did not receive any payment. Often times this spelled disaster for the family that was totally dependent on the income of their samurai son, but their principles weighed heavier than taking care of their family. These samurai that were out of a job were called rounin. Literally this means ‘wave-man’, as they are at drift and reported to no one.

When the term was first coined, it was a disgrace to not be in the service of someone as a samurai and these drifters were encouraged to commit seppuku (suicide). However between 1850-1860 there was a rebellion against the current reign. Many samurai got fed up with how things were going. The emporer had hardly any power whatsoever and was head of the country in name only. All the emporers power was drained and in the hands of the shougunate, together with the councel of elders. The shougunate had allowed foreigners to visit their country and it was the start of a thriving business in opium and weapons. In return the ‘foreign devils’ received either tea or ‘koku’ (golden coins). Samurai considered it honourless to gun someone down. It was something that required no skill and in their eyes a monkey could do it. Unlike the years of training required to become a samurai.
The unhappiness that lived among samurai, was the cause for the rebellion. Their war cry was ‘sounno joui’ which means long live the emperor and expel all foreigners.

Some of the main figures in the sounno joui movement, concocted a ply to take out some of the main members in the shougunate, with the aim of taking the shougun down altogether. This was done to re-instate the emporer and to expel all foreigners. The shougun at the time, the actual main character in all this, held all the power, but since he was only a 16 year old boy, he did not make many of the decisions himself but was lead by his advisors.

The start of the Meiji era
In the end the rebels succeeded, under the tutelage and leadership of lukte Satsuma, to take out some of the key members of the shougunate and there were also several assisnations among the westerners who lived in Japan. This lead to the demand for reparations which the shougunate were not planning on paying. They tried to distract the westerners and postpone meetings and payments hoping the westerners would tire and give up. This only made the westerners more determined to get what was coming to them and eventually the capital of Satsuma (called Kagoshima) was bombed as a punishment for not keeping their end of the bargain. In the end the bombings did force the shougunate to caugh up the dough, but by that time the shougunate was weakened to such an extent that the shougin and all his officials were taken out of commission. The emporer was reinstated and this was the beginning of the Meiji era.

Modern rounins
These days the term rounin is still in use. Except this time it is not meant to describe men that go out to battle with their samurai swords. For instance students that want to enter a university have to pass the nyu gakku shiken (entrance exam). In Japan the educational system is quite different from what we know. Students that want to enter a good school, wheter it be kindergarden or a university, need to pass an enterance exam. This is generally the hardest part. After passing the exam en getting into said school it usually gets easier. Not all people are able to pass the exam the first time around. Of course there are people that settle for a lesser school if their school of choice is not obtainable. However students that wish to re-take the exam the next year, are often considered adrift, just like the samurai, and therefore are also called rounin. People who are between jobs tend to be called rounin as well.

If you have enjoyed this post, please click on the title of the post and then the ‘like’ button, or better yet, leave a comment and show me how you feel.

Advertisements
Categories: Stories about Japan | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: