Japans secret treasures: Ikebana (the art of flower arranging)

(For an English translation, please scroll down)

Wat is ikebana?
Ikebana is de Japanse benaming voor bloemschikken. De kunst van het bloemschikken heeft in Japan al vele namen gehad. Zoals Tatehana en Rikka (betekent beiden ‘staande bloemen’) of Nageirabana, wat ‘thrown flowers’ betekent. Het woord Ikebana zelf betekent ‘verse bloemen’.
Tegenwoordig is de Japanse bloemschikkunst beter bekend onder de naam Ikebana, wat voor elke vorm van
bloemschikken wordt gebruikt.

De oorsprong
In het Japanse Animisme (komt voort uit het Shintoïsme), huist er een Goddelijke geest in elke plant of bloem. Traditioneel, plantte elk gezin een dennenboom of sakaki boom voor het huis om de Goddelijke geest uit te nodigen. Nadat de Goddelijke geest zou zijn gearriveerd, werden de takken gebruikt om de godsdienst uit te oefe-nen. (Yoshiro genaamd). Tot de dag van vandaag, hangen veel mensen dennentakken op hun huis op 1 januari om deze reden.

Vanaf zo’n 1333 werden de eerste bloemschikkers door de shogun in dienst genomen om diens verblijf te deco-reren met bloemen. De ‘staande bloemen’ techniek werd toen geïntroduceerd (Tatehana). In 1462 leefde een man genaamd Ikenobu Senkei. Hij stond bekend om zijn verzameling waardevolle kunststukken en nadat een gast zijn grote vaas met zeldzame bloemen had aanschouwd, werd zijn huis een ware pleisterplaats voor Samurai die naar Kyoto kwamen, en tegelijkertijd een blik wilde werpen op die fantastische bloemen waar iedereen het over had. Hij werd uiteindelijk de grondlegger van het bloemschikken en in zijn lessen leerde hij zijn studenten dat de kunst van het bloemschikken er om draait om de bloemen er zoveel mogelijk uit te laten zien alsof ze zich nog in de natuur bevinden.


Populariteit

Onder het gewone volk werd bloemschikken populair vanaf de 17e eeuw. Helaas hadden de dorpelingen niet dezelfde gevoeligheden als de priesters die zich voorheen exclusief met Ikebana bezig hielden en werden er regelmatig uit openbare gebieden bloemen geplukt en takjes afgebroken.
Uiteindelijk werd de kunst van Ikebana steeds eenvoudiger, met name vanwege de populariteit onder het gewone volk. Vanwege de populariteit, werd het wel tijd om een aantal regels in te stellen. Een Ikebana bloemstuk moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een Ikebana bloemstuk bestaat uit 3 elementen Ten (hemel), Chi (aarde) en Jin (mens). [zie afbeelding] Als een bloemstuk aan deze drie elementen voldoet, dan mag het Ikebana worden genoemd. De stichter van de Misho school voegde daar nog aan toe dat een bloemstuk in driehoeken moet zijn opgedeeld, wat tot de dag van vandaag nog steeds de basis is van de Ikebana.

Ikebana step by step

Ikebana step by step

English:

What is ikebana?
Ikebana is the Japanese name for flower arranging. The art of flower arranging in Japan has been known under many different names. For instance Tatehana and Rikka (both meaning ‘standing flowers’) or Nageirabana, which means ‘thrown flowers’. The word Ikebana itself means ‘fresh flowers’.
All though all these names have been used in the past to describe the Japanese way of flower arranging, these days it is better known under the name Ikebana, which is used for any kind of arrangement.

The origins
According to the Japanse Animism (stems from Shintoism), there lives a devine spirit in every tree, plant or flower. Traditionally every family would plant a pine tree sakaki tree in front of the house to invite the devine spirit or ‘kami’. After the spirit had arrived, the branches of the tree were used for religious purposes called Yoshiro. Even nowadays many people hang up pine branches in front of their house as a symbolic gesture to invite in the holy spirits. If you come to Tokyo around new years day, you will see this custom not only at local residences, but also at most shrines where they tie pine branches or small trees to the torii (entrance gate) to the shrine.

From about 1333 AD the first flower arranges were hired by the shogun to decorate his dwelling with fresh flowers. The ‘standing flowers’ technique was then the craze and the Shogun needed to be up to date to all things fashionable.
Later in 1462 there was a man called Ikenobu Senkei. He was well known for his collection of valuable arts and after one of his guest had seen a precious vase filled with rare flowers, his house became a virtual prilgrim place for other samurai that were coming to Kyoto and wanted to see these gorgeous flowers everyone was talking about.
He eventually became the founding father of the current style of ikebana and taught his students that in art as well as in flower arranging, the focus should be to show everything as though it was still in the wild.


Popularity
Under the common people the art of flower arranging became populair only from the 17th century onwards. Unfortunately for some connaisseurs, the common folk did not have the same sensibilities as the priests who were formally responsible solely for perfecting their art in ikebana so at regular intervals whole areas were picked clean so the common people could gather materials to practice with.
Eventually the art of ikebana became more and more simplistic in nature. Mainly do to the fact that it became popular among the common people. Because of this popularity it became time to set some rules and boundaries. Every Ikebana piece, must be made according to some simple rules. The arrangement should always consist of three elements, Ten (heaven), Chi (earth) en Jin (man). [see picture]
When a flower arrangement has been put together according to these rules, only then it can be called a true ikebana piece. The founder of the Miso school made a minor adjustment to these rules and ordered that an Ikebana piece should consist of triangles, which until today is still the basis of modern ikebana pieces.

Ikebana step by step

Ikebana step by step

Advertisements
Categories: Japanese customs, Stories about Japan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: