April; the month of cherry blossoms, start of the new year and suicides

(For an English translation, please scroll down)

Suicide rates for Japan compared to other countries

Suicide rates for Japan compared to other countries

Het is algemeen bekend dat er in Japan veel mensen zijn die zelfmoord plegen. In 2010 waren het nog 31.690 personen die zelfmoord pleegden, in 2011 waren dat er alleen in de maand mei al meer dan 3.000. Echter, dus was wel na de aardbeving en tsunami en met name in de getroffen gebieden bleek het aantal zelfmoorden te stijgen. Japan staat hoog op de lijstjes van Japan de  World Health Organization op het gebied van zelfmoorden. Met gemiddeld 24.4 zelfmoorden per 100.000 mensen, staat het in de top 8 van geindustraliseerde landen waar er de meeste zelfmoorden worden gepleegd.

Zelfmoord onder scholieren
Hoewel in de meest westerse landen de winter vaak piektijd is op het gebied van zelfmoorden (vooral rondom de feestdagen) ligt dat in Japan anders. In april is het traditioneel de start van het nieuwe fiscale jaar en de start van het nieuwe schooljaar. Met name onder scholieren is het aantal zelfmoorden hoog rond deze periode. Wanneer je naar een nieuwe school gaat, dan moet je eerst een toelatingsexamen doen. Dit is vaak het moeilijkste onderdeel van de opleiding. Veel leerlingen halen dit examen niet, zeker voor goede scholen, wat helaas voor velen van hen een reden is om er een einde aan te maken.

Pesten
De sociale druk om te presteren en om erbij te horen is in de afgelopen jaren erg gestegen. Hoewel scholen gelijkheid proberen te promoten mede door het dragen van uniformen in school en zij vaak stricte regels hanteren met betrekking tot het uiterlijk van scholieren (geen make-up, sieraden, geverfd haar, etc), zijn het aantal gevallen van zelfdoding door extreme vormen van pesten alleen maar toegenomen. De kinderen die hier het slachtoffer van zijn, worden vaak zowel fysiek als mentaal mishandeld. Er is een geval bekend in Japan wat op het nieuws is geweest, waarbij de ouders van deze pestkoppen zeiden dat hun zonen juist de enige die aandacht hadden voor het slachtoffer en dat de rest hem gewoon negeerde. Dat was enerzijds wel zo, maar die zogenaamde ‘aandacht’ bestond uit het slachtoffer naakt vastbinden op het schoolplein en continue op hem inpraten door te zeggen dat hij een verspilling was van de lucht die hij inademde en dat het een opluchting zou zijn  voor iedereen in zijn omgeving als hij er niet meer was. Het is dan ook niet vreemd dat de jongen in kwestie het uiteindelijk niet meer aankon en er een einde aan maakte.
Economische malaise
Vanwege de slechte economische situatie in de hele wereld en met name ook in Japan, neemt het aantal zelfmoorden onder volwassenen ook toe. Eigenlijk vanaf het derde jaar van de universiteit zijn studenten al bezig te solliciteren naar een baan voor straks als ze klaar zijn met school. Uiteraard willen bedrijven alleen ‘the best and the brightest’ aannemen en vallen velen buiten de boot. Het uitblijven van een direct rooskleurig toekomst perspectief is voor velen van hen een reden om niet langer verder te willen. Eenmaal in een organisatie, was het vanuit het verleden heel zeldzaam dat je van bedrijf veranderde. Wat wel met regelmaat gebeurd is dat je wordt toegewezen om een andere functie uit te voeren. Dit hoeft overigens totaal niet in het verlengde van je ervaring of kennis te zijn. Het kan ook zijn dat je naar het buitenland wordt gestuurd. Over het algemeen heb je zelf geen inspraak of je deze andere functie wel wilt of kunt uitoefenen en of je de locatie waar je naar wordt gestuurd je wel aanspreekt. Je dient gewoonweg je boeltje te pakken en te doen wat je wordt opgedragen.

Vroege pensionering
In Japan worden veel mensen ontslagen of verplicht met pensioen gestuurd wanneer ze nog maar 50 jaar oud zijn. In veel gevallen is het pensioen niet toereikend om van rond te komen als je nog zo lang hebt te gaan. Soms lukt het deze mensen om nog een ander baantje als parkeerwachter of oversteekhulp te bemachtigen, maar veel vaker nog eindigen deze mensen op straat of voor een trein.

Psychologische problemen
In Japan rust er nog steeds een groot taboe op psychologische problemen. Er zijn weinig tot geen psychiaters of psychologen en veel mensen die met problemen kampen, kunnen nergens terecht. Ziekenhuizen zijn met name gericht op het voorschrijven van medicijnen in plaats van therapie. Bovendien voelen mensen met dergelijke problemen zich vaak bezwaard richting hun familie en voelen dat zij hen tot last zijn. De drempel om hulp te vragen is enorm groot en vaker dan niet lukt het deze mensen niet om een andere uitweg te vinden voor hun problemen dan door zelfmoord te plegen.

Schuldencrisis
Het aantal zelfmoorden wat gerelateerd is aan inseki-jisatsu (“verantwoordelijkheid-gedreven” zelfmoorden) stijgt ook gestaag. Om in Japan een lening te kunnen afsluiten, moet je vaak iemand hebben die garant voor je staat in het geval je de lening niet kunt betalen. Door de huidige crisis is het voor veel mensen steeds moeilijker om aan deze maandelijkse verplichtingen te voldoen. Veel mensen plegen dan ook zelfmoord om deze schuldenberg uit de weg te gaan. Het is zelfs zo erg dat de markt hierop inspeelt en levensverzekeringen aanbiedt die een speciale ‘zelfmoord clausule’ hebben ingebouwd. Wanneer je door zelfdoding om het leven komt, dan betaalt deze verzekering automatisch je openstaande schulden af.

Suicide forrest( Aokigahara)
Een van de meest favoriete plekken om zelfmoord te plegen is  Aokigahara. Het bosrijke gebied rondom de fuji berg. Dit bos staat ook wel bekend als ‘suicide forrest’. Op de parkeerplaats staan altijd wel een paar achtergelaten auto’s langzaam weg te roesten en in het bos zelf vind je regelmatig tentjes met of zonder inwoners. Mensen die moed aan het verzamelen zijn om door te gaan met hun plan of er uiteindelijk toch vanaf zien. De meest favoriete wijze van zelfdoding in dit bos is via ophangen. Een boswachter controleert regelmatig of het stoffelijk overschotten zijn die verwijderd moeten worden en wanneer hij mensen in een tent aantreft, probeert hij er, zover hij daar de middelen toe heeft, van te overtuigen er niet mee door te gaan. Meestal door hen te informeren dat kamperen op deze locatie niet is toegestaan.

Suicide forrest at Mt Fuji

Suicide forrest at Mt Fuji

Schreinend
Met de steeds groeiende vergrijzing binnen Japan, het lage geboorte cijfer (1,3 kinderen per familie) en het groeiende aantal zelfmoorden, staat Japan er niet goed voor. Af en toe worden er vanuit de overheid wel initiatieven opgestart om mensen ervan te weerhouden om zelfmoord te plegen, maar helaas heeft dit nog niet echt tot veel succes geleid. Sterker nog, zelfdoding wint aan populariteit en je ziet steeds meer websites ontstaan die gefocust zijn op dit onderwerp en allerhande tips geven hoe je het beste te werk kunt gaan. Ook worden er door de gebruikers van deze sites, vaak zelfmoord pacts gemaakt waarbij de deelnemers elkaar treffen en vaak via het mengen van huishoudelijke middeltjes een gas creëren waardoor ze als groep samen hun doel kunnen volbrengen.
Hoewel de premier van Japan probeert via het creeren van banen en het doorbreken van de recessie de economie weer de juiste kant op te krijgen (Japan heeft onlangs de geldpersen flink laten draaien in de hoop de sterke yen te devalueren) ziet het er niet naar uit dat deze maatregelen genoeg zullen zijn om het aantal zelfdodingen een halt toe te roepen.

Suicide rates for Japan compared to other countries

Suicide rates for Japan compared to other countries

It is common knowledge that in Japan a lot of people commit suicide. In 2010 up to 31,690 individuals comitted suicide. In 2011 however, only in the month of May there were more than 3,000. Of course many of these suicides were comitted in areas where the tsunami and earth quake had struck so it was an unusual time even for Japans standards. Japan has always been high ranking on the list made by the World Health Organization where it comes to suicides. With on average 24.4 suicides per 100.000 people, the country has always been in the top 8 of industrialized countries that have the highest suiced rates.

Suicide among school children
Although in the west the peek time for suicides is often in the winter time, especially around the holidays, in Japan it occurs more often during springtime. April has traditionally been the month of the start of the new fiscal year and the time when all the schools start their new school year. Especially among students the start of the new year is a prime reason to commit suicide. To enter into a new school, you need to do an entry exam. These are usually quite brutal and the most difficult part of your education. Many students do not pass the exams for the top schools, which unfortunately for many, is a reason for not wanting to go on.
Teasing
The social pressure to achieve and to belong is recently risen to ever more increasing levels. Although schools try their best to create equality by forcing their students to wear uniforms and to enforce strict rules in regards to appearance (no make-up, dyed hair or jewelry allowed) the number of suicides among students has risen gradually. The children who are the victims of these bullies are often times abused both mentally and physically. There is one well documented case in Japan where the mothers of the bullies said to the media that the parents of the child who committed suicide should be grateful to their sons as they were the only one who would give some attention to this poor boy. Yes, the boys definitely gave a lot of ‘attention’ to their classmate, by stripping him naked on the school yard, tying him up and verbally abusing him, telling him that everyone would sigh of relief if no longer faced with such an unworthy creature. That he was a waste of the air he breathed and so on. It is not strange then that the boy after a while no longer could stand these abuses and committed suicide.
Economic downturn
Because of the terrible ecconomic decline in recent years around the world and also in Japan, the number of suicides has also been increasing among adults.
Starting from the 3rd grade in university, students are applying for a job for when they finish school. Naturally companies only want to hire the best and the brightest, so for many students their job perspective looks rather grim. Not having a great future ahead of you, is for many of them reason enough to want to end things.
Once employed by a company, it used to be rare to switch employers. These days this happens more often, although employees tend to be more loyal to their employer compared to most other countries.
In order to ‘keep things fresh’ companies often force job rotation. The person in question is told they will have another job soon, not necessarily in line with their capabilities or experience. Also it is not uncommon for employees to be send to another location within Japan or even oversees. The employees usually do not have a say in this and are forced to accept the job, wherever it may take them. Of course not everyone can deal with these pressures and some of them choose to take their own lives rather than to be sent to some godforsaken place and be forced to work there.

Early retirement
In Japan many people get fired or forced into retirement when they are just 50 years old. In many cases their pension is not sufficient to sustain them for such a long period. Some of them can find alternative employment as a parkinglot attendant or crossing guide, but many of these men end on the streets or commit suicide. Some not even because their income is not sufficient, but because they simply do not know what to do with their time, having worked their entire lives and never been able to develop any hobbies or interest. These people spiral into a severe depression, which often results in suicide.
Psychological problems
In Japan there is still a strong taboo on psychological problems. There are very few psychiatrists or psychologists and people who suffer from these afflictions, often times have nowhere to go. Hospitals usually only prescribe medication and talk therapy is pretty much unheard of. People who suffer from mental deseases, often feel they are a burden to their family and immediate social circle. The threshold to seek help is really high and more often than not these people do not find any means to solve their issues other than to take their own lives.

Debt crisis
The number of suicides that is related to inseki-jisatsu (“responsibility-driven” suicides) has been gradually increasing. In order to take out a loan in Japan, you often need someone who will be your guarantor in case you default on your loan. During the current crisis, it has become more and more difficult for people to pay these monthly obligations and many of them resort to suicide as a means to escape having to pay their debts.
The market saw room for a niche and insurance companies began to offer special life insurances that have a special suicide clause that will pay out in case you commit suicide and will absolve you from all debts acquired during your life time.

Suicide forrest( Aokigahara)
One of the most favourite places to commit suicide is Aokigahara. This is a wooded area around mt Fuji. The forrest is well known under the more popular name of ‘suicide forrest’ and often times there are abandoned cars on the parking lot that are slowly beginning to rust. Inside the forrest you can often see makeshift camp sights where people are contemplating to commit suicide. The campsites are usually abandoned either to go through with it, or to head back home and try to make it work. The most common way to commit suicide in this forrest is by hanging. A forrester checks the woods once in a while to see if there are any bodies to collect and when he sees people camping in the woods, he tries to dissuade them from going through with it, usually by only telling them that camping is not allowed in this area. Families often go to these woods to grieve their loved ones so it is not uncommon to find fresh cut flowers at the foot of a tree to commemorate a loved one who left this world at the sight of this tree.

Suicide forrest at Mt Fuji

Suicide forrest at Mt Fuji

Devastating
With the growing number of senior citizens in Japan and the low birth rates (only 1,3 children are born per family) and the increase in the number of suicides, Japan is in a tough position. Of course the government tries to battle these conditions, especially the suicide rates by all kind of initiatives, but this has not had any real positive results. In fact, suicide has become more and more popular and websites are popping up here and there that are focused on helping people who want to commit suicide, not by dissuading them, but by telling them which method is most successful.
The users of these websites often make suicide pacts and meet up solely for this purpose. One of their favorite methods to kill themselves as a group is to lock themselves in a room and mix up some household items that create a toxic fume.
Even though the prime minister of Japan is trying to stop the number of suicides by creating jobs and trying to break the recession and to get the economy going again (recently the money presses have been roling again in the hopes of devaluating the strong yen) it does not look like these measures will make any dent in the number of suicides committed in Japan on a yearly basis.

Advertisements
Categories: Stories about Japan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: