The mystique of Kabuki theater

Photo of the post-war reconstructed theatre (1...

Photo of the post-war reconstructed theatre (1950-2010) (Photo credit: Wikipedia)

(For an English translation, please scroll down)

Kabuki  (歌舞伎kabuki) is een traditionele Japanse vorm van theater die is ontstaan tijdens de Edoperiode.

Kabuki was een kunstvorm van de stadslui en niet van de hogere sociale klassen. De sociale hogere klassen hadden No en Kyogen als kunstvorm. De stukken van kabuki gaan over historische gebeurtenissen, morele conflicten in de liefde tussen man en vrouw.

De kabuki-acteurs gebruiken een gevormde taal, die zelfs voor Japanners soms moeilijk te begrijpen is. Ze spreken met een monotone stem en worden begeleid door traditionele Japanse instrumenten.

Het kabukipodium is een roterend podium. Het is uitgerust met verschillende gadgets, zoals valse muren en vloeren waardoor de acteurs kunnen verdwijnen en weer verschijnen. Ze hebben ook een voetgangersbrug die van het podium door het publiek gaat.

In het begin van kabuki-stukken speelden zowel mannen als vrouwen. Later in de Edoperiode verbood Tokugawa Ieyasu het acteren door vrouwen. Een beperking die tot de dag van vandaag nog van toepassing is. Daarom zijn verschillende kabuki-acteurs gespecialiseerd in het spelen van vrouwenrollen (oyama of onnagata).

Tijdens de kabukivoorstellingen roepen de fans, tijdens korte pauzes, de namen van hun favoriete acteurs.

Sinds 2005 staat kabuki vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid.

De herkomst van het Kabuki theater gaat 400 jaar terug. De mystiek trekt tot de dag van vandaag nog vele fans aan.

Als je een kabuki toneelstuk bekijkt, dan word je direct teruggevoerd naar de Edo periode en waan je je ergens tussen 1600 en 1860. Kabuki verschilt erg van andere vormen van theater. Het is veel meer dan alleen oud verhaal wat op het toneel wordt verteld. Tussen de kleur en de grandeur zul je genoeg vinden om verbaasd over te zijn, het is een waar fantasieland. Wat is er nu precies zo leuk aan Kabuki?

Een feest voor het oog
Wat je als eerste opvalt aan Kabuki theater is de prachtige kostuums en schmink.In het toneelstuk Shibaraku (Een momentje) verschijnt de held op het podium met een enorme pruik op en volumineuze kleding. Hij heeft een immens zwaard bij zich en zijn gezicht is beschilderd met prachtige rode strepen die Kamudori schmink wordt genoemd. Deze vorm van schmink wordt alleen gebruikt in het Kabuki theater en staat bekend om de kleuren rood, wit en blauw.
Tijdens het schouwspel bevind je je in een wereld waar mode en design in een unieke vorm worden getoond.

Example of Kabuki players in Tokyo Edo museum

Example of Kabuki players in Tokyo Edo museum

Het woord Kabuki komt van Kabuku, wat zoveel betekent als ‘het dragen van avant garde, over de top kleding en daarbij jezelf ook over de top te gedragen. Dit is terug te zien in de toneelstukken, maar ook in andere aspecten van de Japanse cultuur en geschiedenis zoals de dashi praalwagens tijdens het Gion festival in Kyoto. (Tijdens het Gion festival wat plaats vindt rondom de Yasaka schrijn in Kyoto, kun je deze prachtige praalwagens door de straten zien rijden die ook wel Yamaboko worden genoemd.)
Ook de prachtige Kabuto helmen zijn een goed voorbeeld. Deze helmen werden gedragen door krijgers in de 16e eeuw, tijdens de Japanse middeleeuwen. De helmen waren veelal gemaakt van ijzer of leer. Hoewel de helm een onderdeel was van de uitrusting van een soldaat, waren velen een waar kunstwerkje.
Waarschijnlijk kwam de inspiratie voor de flamboyante ontwerpen door het contact met de Europeanen, nadat Japan werd open gesteld en de Portugezen en daarna de Nederlanders voor het eerst in contact kwamen met Japanners en begonnen handel te drijven.

De dikke lijnen van de kabuki schmink, vaak in rood en blauw, waren niet alleen decoratief, maar ze dienden ook nog een nut. Ze zorgden ervoor dat de gezichten van de acteurs extra opvielen op het podium. In de tijd dat Kabuki voor het eerst werd opgevoerd, was de verlichting nog niet zo goed of sterk als dat vandaag de dag is. Om ervoor te zorgen dat de mensen achterin de zaal ook duidelijk de acteurs konden zien, werd deze vorm van make-up gebruikt.
Een ander doel die de schmink had was om het publiek in vervoering te brengen en de indruk te wekken dat de acteurs super powers hadden.

Tijdens de Edo periode werden sommige toneelstukken zoals Shibaraku en Kotobuki Soga no Taimen (Confrontatie met de Soga broers) elk jaar opgevoerd. De scenes en de acteerstijl veranderde geleidelijk met de mode en de nukken van de regisseur mee, maar de verhaallijn bleef in grote lijnen gelijk en dit was dan ook waar het publiek jaarlijks naar uitkeek. In Japan is iets wat altijd gelijk blijft en nooit veranderd een reden voor een feestje en dit gold zeker voor de Kabuki toneelstukken.

De viering van het permanente was heel natuurlijk, met name ook vanwege het feit dat Japan lange tijd een landbouw natie is geweest waar de grootste hartenwens van de bevolking was om elk jaar een goede oogst te hebben. Het jaarlijkse kabuki festijn had dan ook een speciale betekenis net als andere jaarlijkse festivals die de behoefte aan gezondheid en rijkdom tot uiting brachten.

Onagata
(Onagata zijn mannelijke acteurs die de rol van een vrouw op zich nemen op het toneel. Onagata betekent ook ‘vrouwenrol’. Originele Kabuki toneelstukken hebben alleen mannelijke spelers, hoewel er dus ook vrouwen voorkomen als karakters in het toneelstuk). Onagata zorgen ervoor dat een kabuki toneelstuk een hele andere dimensie krijgt. Het is grappig om te zien dat deze gewoonte, om vrouwenrollen door mannen te laten spelen, ook in andere landen tot uiting kwam, maar dat alleen in Japan dit tot een ware kunst is verheven die tot de dag van vandaag onveranderd is gebleven. Grappig genoeg zie je in de hedendaagse popcultuur en andere kunstvormen wel vaker dat mannen uiting geven aan vrouwelijke gevoelens en dat vrouwen heel gemakkelijk ook deze gender grens over kunnen steken. Dit geeft een ander apart kijkje in de Japanse cultuur.

Man playing the part of a woman in Kabuki theater

Man playing the part of a woman in Kabuki theater

Het podium
Het podium bij Kabuki is ook iets om je aan te vergapen. Er worden veel high tech oplossingen toegepast zoals het ronddraaiende podium (mawari butai) en de verborgen luiken inclusief liftje (Seri genaamd) waarbij acteurs in een oogopslag ineens op het podium kunnen verschijnen of verdwijnen. Deze maakten hun debuut in de 18e eeuw. Hoewel op dat moment ze natuurlijk werden aangedreven door alleen brute spierkracht. Ze draaien 100% voor het oog van de kijker. Het ronddraaiende podium zorgt ervoor dat ineens het decor volledig kan veranderen zonder dat de gordijnen tussentijds gesloten moeten worden. Je zult maar weinig theaters in de wereld zien die zulke ingenieuze systemen al zo lang hanteren en dat laat tevens zien wat een inventiviteit er door de jaren heen in Kabuki werd gestoken.

Ook een keer Kabuki meemaken?
Dat kan. Klik hier voor meer informatie over kabuki voorstellingen in Tokio.

Photo of the post-war reconstructed theatre (1...

Photo of the post-war reconstructed theatre (1950-2010) (Photo credit: Wikipedia)

English:

Kabuki  (歌舞伎kabuki) is a traditional Japanse style of theater that was first developed during the Edo period.

Kabuki was an artform that was practiced by the comonners and not by the nobility. The nobility preferred   No and Kyogen as a theater art form. The kabuki plays are about historical events and moral conflicts in love between men and women.

The kabuki-actors use a special language that is often times hard to understand, even for Japanese. They speak in monotomous voices and are accompanied by traditional Japanese instruments.

The kabuki stage is a rotating one. It is adorned with many gadgets like fake walls and floors through which the actors can disappear and reappear and there is even a bridge that goes through the audience that kabuki players can use.

In the beginning of Kabuki both men and women played the parts in the plays. The men played the parts of men and the women played the parts of women. Later in the Edo periode  Tokugawa Ieyasu forbade women to act in plays. This is still common today. That is why certain men are specialized in playing the parts of women (oyama or onnagata).

During the plays the fans will call out the names of their favorite actors during the brief intermissions.

Since 2005 kabuki is mentioned on the list of masterpieces of the oral and immaterial word heritage.

The origin of Kabuki dates back 400 years. The mystique still attracts a lot of fans even to today.

Watch a Kabuki play and you fall straight back into Japan’s Edo period, experiencing a time that lasted from 1600 until the 1860s. Kabuki is very different from any other theatrical performance, much more than just an old story acted out on stage. Amid the color and the splendor you will find plenty to enjoy and puzzle over like in a fantasy land. Here are some of the attractions of kabuki.

A feast for the eyes
You first surprise will probably be the gorgeous costumes and spectacular make-up. In the play Shibaraku (Just a moment) the hero arrives on stage wearing a huge wig and voluminous clothes, he carries and immense sword, and his face is painted with bold streaks of red Kamudori make-up. You will find yourself in a world where fashion and design take on highly unusual concepts.

Example of Kabuki players in Tokyo Edo museum

Example of Kabuki players in Tokyo Edo museum

The word Kabuki comes from Kabuku, which means ‘to wear avant garde over the top clothes and to do outlandish things.’ This is what you will see and experience during a kabuki play. This also is reflected in other aspects of Japanese traditional culture and history such as the dashi floats** in Kyoto’s Gion festival and the awesome Kabuto helmets*** worn by warriors of the 16th century. (**During the  Gion festival in Kyoto these floats will go through the streets around the Yasaka shrine, the floats themselves are called  Yamaboko). (*** The gorgeous Kabuto helmets where usually made from leather or iron. Although part of the soldiers armor, they were usually a true work of art)

The inspiration for the flamboyant designs that are used in Kabuki and became more fashionable during the Edo periode were probably influenced by the contact with the Europeans. When Japan first opened its country to foreigners they first came into contact with the Portugese and were followed by the Dutch. The only people that were allowed to trade with the Japanese as they were the only ones who did not impose their religion on the Japanese and were a welcome guest.

The thick Lines used in kabuki make-up are often red and blue and were not only decorative in nature. The served other purposes too. For instance they allowed the actors to be more visible on stage. In those days the lighting was not as good as it is today so in order for the back row to still be able to make out the actors, the face paint helped. Another purpose was to create a magical atmosphere and the allow the audience to believe that the actors had magical properties and sometimes even possessed super powers..

During the Edo period some plays like Shibaraku and Kotobuki Soga no Taimen (Confrontation with the Soga brothers) were performed year after year. The scenes and the style of acting changed gradually depending on the fashion and the influence of the director, but the main story line remained the same, which was what the audience looked forward to every year. In Japan something that remains the same is a reason for celebration and this was also true for the kabuki plays.

The celebration of permanence was natural, especially in a farming nation where one of the most earnest wishes of the people was for a rich harvest year after year. So the annual kabuki performance had a special significance, something like the annual festivals, rituals and other events that expressed the desire for health and prosperity each year.

Onagata 
(Onagata are male actors that take on the roles of women on stage. Onagata litterally means womans role). After the Edo period, as described earlier, all women parts had to be played by men and this is still the way it is to this day. Onagata brings a whole different dimension to the plays. If you are interested in the history of theater you will know that in other countries in the past it was not uncommon for men to play womens parts, but only in kabuku this has truly developed into a refined art. Interestingly in todays Japanese pop culture and some other performing arts, it is not uncommon for a man to express the feelings of a women and for a woman to cross the gender gap in the same way. This gives us insigh into another interesting aspect of Japanese culture.

Man playing the part of a woman in Kabuki theater

Man playing the part of a woman in Kabuki theater

The stage
You eyes will be facinated by the big mechanical stage contraptions, like the revolving stage (mawari butai) and the trap-door lift (Seri). The actors use these trap-doors to suddenly appear or disappear onto the stage. This made its debut in the 18th century, although at that time it was musscle power that drove these contraptions. They operate in full view of the audience, and are used to propel the action forward-the revolving stage launches a completely different scene. It would be hard to find another example of playhouses that have used such stage mechanisms for so long and this indicates the genius that has long inspired kabuki.

Do you want to see a live kabuki show?
You can. Click here for more information regarding kabuki shows in Tokyo.

Advertisements
Categories: Japanese customs, Stories about Japan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: